Ban chấp hành CĐ trường THCS Lương Mỹ gồm các Đ/C 

 

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà

Năm sinh: 1096

Chức vụ : Chủ tịch Công Đoàn

ĐT: 0355916969

Đ/C:THCS Lương Mỹ -Hoàng Văn Thụ -CM-HN

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: Cao Thu Hiền

Năm sinh: 1976

Chức vụ: Ủy viên 

ĐT:0979939138

Đ/C: THCS Lương Mỹ -Hoàng Văn Thụ -CM-HN

 

Họ và tên:  Trần Văn Thức

Năm sinh: 1976

Chức vụ: Ủy viên

ĐT: 0974129534

Đ/C :  THCS Lương Mỹ -Hoàng Văn Thụ -CM-HN