Tổ tự nhiên gồm: 15 thành thành viên

 

TT

Họ và tên

Chuyên môn

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Hương

Vật Lý

Hiệu trưởng

2

Nguyễn Thị Nhung

Vật lý

Tổ trưởng

3

Cao Thu Hiền

Toán

Tổ phó

4

Phạm Quỳnh Hoa

Toán

Tổ viên

5

Vương Quang Trị

Toán

Tổ viên

6

Nguyễn Thị Hồng

Hóa Học

Tổ viên

7

Cao Xuân Phong

Toán

Tổ viên

8

Đặng Thị Liên

Thể dục

Tổ viên

9

Hoàng Thị Thu

Toán

Tổ viên

10

Lê Thị Minh Luyến

Địa lý

Tổ viên

11

Nguyễn Thị Kim Quế

Công nghệ

Tổ viên

12

Triệu Thị Hòa

Thể dục

Tổ viên

   13    Nguyễn Thị Hương Sinh học            Tổ viên
 

14

Lê Thị Thỏa

NV thiết bị

Tổ viên